Satsningsområder

Borgafjell barnehages visjon er «Trygge voksne – trygge barn».

Dette vil være synlig i det daglige arbeidet der vi fletter sammen visjon, satsningsområde og rammeplanens fagområder sammen i ulike aktiviteter, turer og liknende. Alle aktivitetene vil komme til uttrykk i månedsplanene for barnehagen.

Trygge voksne, trygge barn:

I Borgafjell barnehage ønsker vi et klima som preges av voksne som møter barna med oppriktig interesse, og hvor de voksne ønsker å skape en god og trygg barnehagehverdag for barna og seg selv. Trygghet pr. definisjon oppstår når det ikke foreligger noe truende. For oss handler det om respekt, tillit, forutsigbarhet og stabilitet. For nye barn som starter i Borgafjell barnehage vil det bli oppnevnt en primærkontakt. Barnets primærkontakt vil være en voksen på barnets gruppe som har det overordnede ansvaret for barnet i en tilvenningsperiode, noe som vil være trygghetsskapende både for barnet og dets foreldre.

 Tilvenningen går som oftest over tre dager. Det vil selvfølgelig være individuelle hensyn å ta da ikke alle barna får trygghetsfølelsen med en gang.

Trygge voksne handler og om et personale som er både bevisste og tydelige i egen yrkesrolle og trygge på egen kompetanse, og dermed også kan gi felles og trygge grenser for barna. Personalet i Borgafjell barnehage arbeider kontinuerlig med å fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Vi arbeider aktivt med å ivareta barnehagens fellesskap, samtidig som vi støtter og tar hensyn til det enkelte barns behov ut fra barnets alder, modning, utvikling og funksjonsnivå. Vi ønsker at dagliglivet i Borgafjell barnehage skal bære preg av et samvær hvor personalet aktivt lytter, støtter og utfordrer barna. Vi møter barna med respekt, anerkjenner og tar barnas følelser på alvor. Slik ønsker personalet å medvirke til at hvert enkelt barns individualitet og behov for selvutfoldelse kan skje i trygghet og innenfor fellesskapets normer og regler

Respekt: Med en god og åpen kommunikasjon mellom foreldre, barn og barnehagen tar vi barnet, foresatte og kolleger på alvor.

Tillit: Barnet, foresatte og medarbeider skal oppleve en kultur preget av støtte, veiledning og omsorg. Forutsigbarhet: Være tydelige voksne med felles regler og ha en rød tråd gjennom barnas tid i barnehagen. En dagsrytme med bestemte rutiner for velkomst, lek, rydding, måltider og søvn bidrar til å gi barnet og de voksne en oversikt over barnehagehverdagen.

Stabilitet: Nøye planlagte barnegrupper der vi prøver å møte hvert enkelt barns behov med en personalgruppe som kompletterer hverandre.  Ha stabile, aldersinndelte grupper der barnet kan følge samme gruppe fra de er 1 år til de fyller 3 år, og fra de er 3 år til de går ut av barnehagen.

 

KOST OG ERNÆRING:

”Et barn skal tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen og en forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold. Barnehagen legger vekt på samarbeid, deltagelse, språk og det sosiale samspillet ved måltidene” – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Borgafjell barnehage har kost og ernæring som satsningsområde, og fremstår dermed som en barnehage med fokus på gode og sunne matvarer. Barnehagen har ansvar for å tilrettelegge for måltider som fremmer god helse. Vi skal bidra til at barna får gode holdninger, vaner og kunnskaper når det gjelder kosthold, måltider og hygiene.

Siden mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold, ønsker vi, i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, å bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse og utvikling.

Riktig kosthold og fysisk aktivitet er viktig i arbeidet med å forebygge sykdom, og en rekke folkesykdommer kan forebygges ved å spise mer grønnsaker, frukt og bær, poteter, grove kornvarer og fisk, samt bruke mindre hardt fett, sukker og salt.

I Borgafjell barnehage vil barna få servert et variert kosthold med næringsrik mat som hjelper barnet når det møter dagens utfordringer. Med energi i kroppen er det lettere å få overskudd til utforskende lek, språkutvikling og sosialt samspill.

Siden måltidene finner sted dag etter dag, gir de gode muligheter for læring på mange områder. Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Måltidet betyr samhandling og fellesskap. De er en del av dannelsen vår og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Tiden når man spiser sammen byr på naturlige samtaler, hvor vi kan diskutere og undre oss over mange ulike emner, samtidig som vi bruker våre sanser i forhold til å skille mellom varmt og kaldt, søtt og salt, osv.Ved å bevisst bruke måltidene som en pedagogisk arena, vil måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bli bedre ivaretatt. Gode måltider i et trivelig miljø gir barna en følelse av trygghet og samhold.Hos oss får barna servert tre faste måltid per dag. Vi serverer rikelig frokost hver dag, for eksempel skiver, knekkebrød med pålegg, og melk. Lunsjen er varm og tilberedes av barnehagens kokk.

Mellommåltidet er variert fra dag til dag. På fredager lager vi litt «ekstra» som vi koser oss med.Vår målsetning er å ivareta alle barnas ernæringsbehov og se til at de får det kroppen trenger hver dag for å vokse og utvikles optimalt. Babymaten skal inneholde lite salt og sukker og så lite konserveringsmiddel som mulig, noe Torhild tar hensyn til når hun tilbereder maten.Siden barnehage er en flerkulturell arena, hvor barn med ulik sosial, etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn møtes, ønsker vi å strekke oss langt for å imøtekomme ulike hensyn i tilretteleggingen av mattilbud og måltider.

Vi tilrettelegger også måltidene til de med allergier og gir de tilnærmet lik mat som de andre barna. Hygiene er en viktig del i dette satsningsområde, der vi på tidlig alder lærer barna vekten ved å vaske hendene før og etter måltidet.

Vi mener at ved å tilrettelegge for et sunt kosthold allerede fra barna er små, økes bevisstheten hos disse når de vokser opp. Dessuten er mat både gøy og spennende, samtidig som måltidene skaper gode sanseopplevelser og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

MÅL: Å få et godt og sunt forhold til mat der vi fokuserer på hvorfor det er viktig å spise variert. Fisk gjør oss sterke, poteter gjør at vi klarer å løpe langt og grønnsakene gjør kroppen glad og frisk. Å tilegne seg gode rutiner, holdninger og kunnskaper om kosthold. Å la måltidene være preget av trivsel og kommunikasjon mellom barn/barn og barn/voksne. Å lære barn at kosthold, hygiene og god helse henger sammen. Å lære barna gode holdninger til forskjellige matvarer og til å snakke positivt om mat. Vi voksne må fremstå som gode rollemodeller!

 

 

Bilder

Filer